Miljöhyckleriet illustreras på UNT:s ledarsida
23 september, 2019

En av de tre blänkarna om miljöinlägg på gårdagens UNT-Åsikt  borde kanske inte räknas. Det är en faktabaserad artikel som kommit med under rubriken Senaste nytt i världen. Men eftersom den till skillnad från de andra två innehåller vissa relevanta och av allt att döma sanningsenliga uppgifter börjar vi där.
Ingressen till denna lyder:

Klimatmålen långt bort – men inom räckhåll
Världens utsläpp av växthusgaser fortsätter att öka, trots att de måste börja minska snarast för att bromsa den globala uppvärmningen. Men klimatforskare ser ändå många ljuspunkter.
Det som utan tvekan är både relevant och sanningsenligt är att utsläppen fortfarande ökar. Samt att de i stället måste minska för att hålla den globala uppvärmningen inom gränser som den mänskliga civilisationen eventuellt skulle kunna överleva. Men även denna artikel från TT denna har försetts med lugnande besked till allmänheten, genom att Klimatrådets vice ordförande Johan Kuylenstierna får stå för sista ordet: ” … både länder och industrin ser att omställningen kan skapa nya möjligheter samtidigt som klimatpåverkan minskar.”

De två på UNT:s ledarredaktion hemsnickrade artiklarna i ämnet kan möjligen bidra till en förklaring av varför världens utsläpp av växthusgaser fortsätter att öka, trots att de måste börja minska snarast för att bromsa den globala uppvärmningen, som det stod i den faktabaserade artikelns ingress.

Johan Rudström har fått skriva en riktig ledare åt UNT. Detta uppdrag löser han utan att en enda gång nämna något om den faktiska omständigheten att det fortfarande går bakåt, att CO2 halten i atmosfären ökar https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/ Och utan att nämna att till och med de deklarerade utsläppen ökar. Fast detta pågår oavbrutet och utan någon antydan till minskad takt i tillväxten. Rudströms avslutning lägger dock ansvaret fast och säkert hos konsumenterna och miljöhjältarna.
”Sanningen är förstås att vi både behöver köttbanta och investera i ny teknik. Vi behöver både Jeff Bezos, Greta Thunberg samt alla däremellan. Miljöhjältar kommer i olika förpackning, och för bästa resultat måste vi välkomna dem alla.”

Demokratiska beslut som skulle kunna reglera ned den privata marknadens självsvåld gentemot naturen förespråkas inte inom den liberala diskursen i UNT:s ledartexter.

Kersti Kollberg (bilden ovan) har i stället fått skriva som kolumnist. Och hennes beskrivning av verkligheten handlar i stället rätt mycket om bristen på resultat från Uppsalapolitikernas uttalade målsättningar. Hon skriver att: ”I verkligheten har … biltrafiken kommit först, kollektivtrafiken sedan, medan fotgängare och cyklister fått samsas i den sista prioriteringen.”
Kollberg menar att detta ska ha förändrats på sistone och att ”Redan nu ser man positiva förändringar. Runt grundskolorna i staden är det numera ett myller av cyklande föräldrar som lämnar av sina barn vilket visar att bilen inte är det allena saliggörande transportmedlet för barnfamiljer.”
Någon redovisning av förändringarna mätt i någon slags meningsfullt mått som går att räkna på, som antalet resor, eller personkilometer eller (hemska tanke) antalet fordon av olika slag eller till och med förbrukningen av olika CO2e skapande drivmedel finns inte att tillgå för ledarredaktionen(?) Men hon framför viss kritik ”Trots cykelsatsningarna måste kommunen också i fortsättningen högprioritera kollektivtrafiken så att även äldre och rörelsehindrade kan ta sig fram i staden … ”
Kritik som om det funnes någon typ av relevanta data även skulle kunna följas upp och jämföras med tidigare eller framtida förhållanden. Och då skulle både rubriken och underrubrik till hennes kolumn troligen fallit helt platt. Vem kan utifrån verklighetens rapportering i UNT (bilden ovan) tro att: ”Bilstaden har blivit en cykelstad”. Eller ens att ”Tyngdpunkten mellan Uppsalas trafikslag har förskjutits.”?

Med så konsekvent liberalt hyckleri i klimatfrågan på ledarsidan i lokalpressen kan Uppsalaborna förmodas fortsätta lugnt med business as usual. Utan att påverkas av larmrapporterna.
Vilket nog är det bästa för företagsklimatet och därmed för liberalismen och UNT.