Mötet mot DCA-avtalet samlade 25 personer.
28 mars, 2024

Stå upp för svensk suveränitet! Inga USA-baser i Sverige! Nej till DCA-avtalet
Mötet igår 27 mars på ABF i Uppsala som organiserades av Uppsalas arbetsgrupp mot svenskt Natomedlemskap samlade 25 personer.
Efter en inledning av Lars Drake på ca 35 minuter följde livliga diskussioner där flera mötesdeltagare bidrog med egna erfarenheter och kunskap.
Vi var överens, vi startar ett arbete för att vinna opinion i denna fråga. Flera möten och andra aktiviteter är att vänta.
Mötet avslutades med ett mötesuttalande som följer:
Uttalande om föreslaget avtal, Defence Cooperation Agreement (DCA) mellan Sverige och USA på möte den 27 mars 2024 arrangerat av Arbetsgruppen Nej till svenskt Natomedlemskap, Uppsala.

Stoppa avtalet om USA-baser i Sverige

Försvarsminister Pål Jonson har undertecknat ett avtal, Defence Cooperation Agreement (DCA), i Washington om att upplåta 17 baser i Sverige till USA:s militär. Avtalet ska godkännas av Riksdagen för att kunna genomföras. Soldater, anhöriga, vapen och ammunition ska fritt kunna införas i landet och få röra sig fritt underställda amerikanska lagar, inte svenska. Sverige ska användas som ett transitland av amerikanska soldater och krigsmaterial för vidare transport över Östersjön.

De får inte kontrolleras av svenska myndigheter. Det finns ingen övre gräns för hur mycket trupp och vapen som kan tas in i Sverige. och transporteras vidare Det kommer att bli omfattande negativa klimat- och miljöeffekter av verksamheten på sådana baser liksom områden som berörs av transporterna.

Det finns inget hinder i avtalet för att införa kärnvapen i Sverige.

Syftet med avtalet är att stärka USA:s militära ställning i Östersjöområdet och Arktis i dess konflikt med Ryssland inför eventuellt kommande krig. Risken för krig ökar och Sverige blir ett primärt militärt mål. Avtalet är formellt oberoende av den svenska anslutningen till Nato, men är ett led i samma process att Sverige underordnar sig USA och Nato.

Vi fördömer detta avtal som står i strid med svensk suveränitet.

Inga USA-baser i Sverige!

Stoppa DCA!