KP:s synpunkter gällande detaljplan för södra Kalkstenen
27 november, 2018

Den förtätning som kommunens byggplaner i Eriksberg visar är exempellös i landet. Närmast en fördubbling av bostadsbeståndet. Förtätningsideologin går på tvärs mot all vetskap om skogar och parkers hälsofrämjande betydelse.

Eriksberg är i sitt nuvarande tillstånd därför ett föredöme i stadsplaneringsavseende. Betydelsen av ljus och grönska manifesteras också av Eriksbergsborna genom det stora engagemanget invånarna visar i värnandet av sina naturområden.

Den nu förslagna revideringen av bebyggelsen i Blodstensskogen innebär därvid endast en marginell förändring. För de boende i stadsdelen kommer dess stora värde som rekreationsområde och lek yta att likväl försvinna och den biologiska mångfalden med bland annat rödlistade arter att hotas.

Den bebyggelse som planeras består dessutom främst av bostadsrätter, en bostadsform som de med störst behov ej har råd med.

Blodstensskogen är ett kärt tillhåll för Eriksbergsborna och andra invånare i Uppsala. Man cyklar eller går genom skogen till och från arbete och skola. Skolbarn använder skogen till utflykter och promenadstigarna är tillgängliga för barnfamiljer och handikappade.

De boendes trivsel är av stor social betydelse och omistlig vad gäller livskvalitet. Behoven måste gå före kortsiktiga ekonomiska överväganden. Bygg utåt, inte inåt!

Kommunistiska Partiet ställer sig därför bakom förslaget att göra Blodstensskogen till ett naturreservat.